نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی


نهاد ناظر بر حرفه ی حسابرسی تحولی در راستای جامعه جهانی (بررسی شده در سال ۱۴۰۱)

 

پیشینه نظارت بر حسابرسی بررسی تاریخی نظارت نشان می دهد که با هدف سامان بخشی به موسسات حسابرسی و نظارت بر آنها و رفع نگرانی ها، جامعه حسابداران رسمی که بستر تشکیل آن در سال ۱۳۷۲ فراهم شد، درنهایت از سال ۱۳۸۰ (حدود ۸ سال بعد)  آغاز به فعالیت کرد. از زمان آغاز فعالیت آن تاکنون بیش از ۲۰ سال می گذرد. هیئت عالی نظارت پیش بینی شده در اساسنامه جامعه، به نوعی نظارت دولت بر حرفه می باشد که دارای ویژگی های زیر است:

 • غیرشاغل بودن عضویت در هیئت،
 •  انتخاب توسط دولت (وزیر امور اقتصادی)،
 •  بودجه جداگانه مصوب وزیر برای تامین هزینه ها،
 • حضور دایمی در درون جامعه و به تبع آن درک واقعی از مشکلات جامعه،
 • درگیر مسائل دیوان سالاری نبودن برای استقرار در یک تشکیلات دولتی

نهاد ناظر دولتی یا خودانتظام؟

نگاهی به جامعه جهانی سئوالی که مطرح می گردد این است که آیا نهاد ناظر بر حسابرسی باید دولتی و وابسته به دولت باشد و یا صنفی و خودانتظام؟ برای یافتن پاســخ و روشن شــدن موضوع بــه تجربه های جهانی در این خصوص اشــاره می شــود. امروزه در حدود ۵۰ کشــور نهاد نظارتی مســتقل برای صدور مجوز حسابرســی و کنترل کیفیت توسط دولت ها و در بخش دولتی ایجاد شده است. در این بین، بزرگترین اقتصادهای آزاد مشاهده می شوند.

این کشــورها ازجمله شــامل: امریکا، انگلیس، آلمان، فرانســه، ژاپــن، اندونزی، چین، کانــادا، ترکیه، مصر، نــروژ، امارات و…است. به نظر می رسد این به معنای شکست خود انتظامی و ضرورت انجام نظارت توســط دولت اســت. اما نکته جالبی که برای جلوگیری از تضاد منافع اســت این مطلب می باشد که به ترتیب در تمام این نهادها افراد شاغل در حرفه حق عضویت در ارکان آن را ندارنــد و منابع مالی آن بیشــتر در بودجه دولت پیش بینی می شــود. این حــد از اجماع در رابطــه با نظارت، تاکنون در کمتر موضوعی وجود داشته است.

نهاد ناظر بر حرفه ی حسابرسی

 

نهادهای نظارتی مســتقل از سراســر دنیا دور هم جمع شده و مجمـع بیـــن المللی نهـادهـــای مستقل نظـــارت برحسابرســی  (IFIAR) 

در۱۵ دســــامبر ۲۰۰۶توسط ۱۸ عضو ناظر مســتقل از کشــورهای مختلف در کشور فرانســه تاســیس شــد. از زمان تاسیس، پیوســــته نهادهای نظارتی جدید به عضویت مجمع پذیرفته شــده به طــوری که تا پایان خرداد ،۱۴۰۱ تعداد اعضای آن به ۵۸ عضو از سراســر جهان رســیده اســت. البته ذکر این نکته ضروری است که از برخی کشورها مثل ژاپن، کره، امارات، روسیه و ترکیه دو نماینده در این مجمع عضو می باشــند.

این مجمع با نهادها و سازمانهای نظارتــی همچــون کمیســیون اروپا، ســازمان بین المللی کمیســــیون های اوراق بهادار (IOSCO)، بانک جهانی، هیئت نظارت برمنافع عمومــی (PIOB ) و غیره همکاری دارد. اولین هدف کلیدی آن بهبود کیفیت حسابرسی در سطح جهانی اســت. ازجمله شرایط عضویت در آن نیز این است که نهاد ناظر باید مســــتقل از حرفه حسابرسی باشد و همچنین مسئولیت نهاد ناظر فقط بازرسی از موسسات حسابرسی باشد. ایران عضو این مجمع نمی باشد.

 

نظارت بر حرفه در محیط اقتصادی آمریکا و انگلستان

از بین نهادهای عضو، بررسی سابقه نهاد ناظر در ایالت متحده نشان می دهد که پس از رسوایی های مالی آغاز هزاره سوم که در سال ۲۰۰۲ منجر به تصویب قانون ساربنز- آکسلی در کنگره آمریکا شد، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام به موجب بخش ۱۰۱ این قانون و با تصویب کنگره آمریکا ایجاد شده است.

این نخستین بار در تاریخ حسابرسی آمریکا بود که حسابرسان زیر نظارت بیرونی و مستقل قرار می گرفتند. پیش از این، حسابرسان آمریکایی زیر نظارت انجمن حسابداران رسمی آمریکا بودند.

هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام یک شرکت سهامی غیرانتفاعی بخش خصوصی در آمریکا است که وظیفه دارد بر حسابرسان شرکت های سهامی عام نظارت کند.

هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام دارای پنج عضو حقیقی، شامل یک رئیس، است؛ که از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا پس از رایزنی با رئیس هیئت فرمانداران سامانه بانک مرکزی و خزانه داری آمریکا برای دوره های پنج ساله برگزیده و به کار گمارده می شوند.

ضابطه گذاری هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام در قالب استانداردهای حسابرسی، کنترل کیفی و گواهی دهی انجام می شود؛ و رهنمودهایی را نیز به فراخور موضوع در ارتباط با این استانداردها منتشر می کند. در انگلستان نیز شورای گزارشگری مالی  (FRC) ، عضو مجمـع بیـن المللی نهـادهـای مستقل نظـــارت بر حسابرسی اســت.

این شــورا در ســال ۲۰۲۱ طرحی با عنــوان جامعه حسابرسی، گزارش گری و حاکمیت ارائه نموده که هدف آن بازگرداندن اعتماد به حسابرسی و حاکمیت شرکتی است و قرار است بعد از تصویب توسط قانون گذاران، جایگزین شورای گزارشگری مالی گردد.

نگاهی به پیشنهادهای دولت و مجلس در ایران، مجلس یازدهم در اولین سال فعالیت خود(۱۳۹۹) طرحی عادی با عنوان “طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی” با امضای ۳۹ نفر از نمایندگان ارائه نمود که علت ارائه آن را اهمیت مسایل حسابداری و حسابرسی و همچنین نبود قانون جامع در این باره اعالم نموده است.

به موجب این طرح ۲۵ مادهای “سازمان راهبری حرفه حسابداری و حسابرسی” با ساختاری متشکل از شورای عالی به ریاست معاون اول رییس جمهور و دارای نمایندگانی از سه قوه و همچنین سازمان حسابرسی تشکیل خواهد شد.

این شورا هیئت مدیره ۵ نفرهای با مدت ماموریت ۵ سال دارد که وظیفه عمده آن تدوین و تصویب دستور العمل انضباطی، کنترل کیفیت و نظارت بر اشخاص و موسسات حسابرسی می باشد.

در همیــن راســتا، دولــت نیــز پیش نویــس ۱۱ مــاده ای تشــکیل “ســازمان تنظیم مقــررات و نظارت بر امور حسابرســی” را با هدف افزایش کیفیت حسابرســی و حسابداری، تنظیم مقررات حســابداری و حسابرسی، حفظ و افزایش اعتمــاد و منافع عمومی، شــفافیت اطاعات مالی و اقتصــادی و مدیریت تعارض منافع و تقویــت نظارت بر امور حسابرســی را منتشــر نمود.

شــخصیت حقوقی این سازمان به صورت موسســه دولتی مســتقل وابســته بــه وزارت امور اقتصادی و دارایی اســت.

نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

اعتبار سالانه آن در بودجه سالانه کل کشــور پیش بینی می شــود و دارای دو رکن اصلی شــورا و رییس کل می باشــد. در بین اعضای شورا وزیر اقتصاد، رئیس دیوان محاسبات و دادستان کل کشور پیشنهاد شده است که در واقع از هر سه قوه نماینده دیده می شود.

همچنین از اختیارهای ســازمان حسابرسی مانند تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی کشور، می کاهد. حال آیا وجود نهاد نظارتی دولتی ازجمله تجدید ساختارهایی اســت که حرفه بــدان نیاز مبــرم دارد؟ آیا ظهــور آن کیفیت حسابرسی را ارتقا می دهد؟ با آمدن آن آیا استقلال حسابرسی تقویت می گردد و یا خیر؟

علت ایجاد نهــاد ناظر بر حرفه حسابرســی

علت ایجاد نهــاد ناظر بر حرفه حسابرســی در اکثر قریب به اتفاق کشــورها، وجــود تعارض منافع در جوامــع حرفه ای بوده و فلســفه اصلی تشــکیل چنین نهادی، تفکیــک آن از جوامع حرفه ای بوده اســت؛ به طــوری که درحال حاضــر، هیچ نهاد ناظری در این کشــورها در درون جامعــه حرفه ای با این هدف که افراد ذینفع در آن دخالت نداشته باشند، شکل نگرفته است.

اگرچه رســوایی های مالی رخداده در برخی کشــورهای پیشرفته یکــی از عوامل توجیه کننــده ایجاد نهادهــای نظارتی بیرونی بر حرفه حسابرســی در کشــورهای مزبور به شــمار می رود، اما تاسیس نهادهای مشابه در بسیاری ازکشورهای دیگر که چنین رسوایی هایی در آنها رخ نداده، حاکی از آن است که ایجاد نظارت مستقل بر حرفه حسابرسی در بسیاری از کشورهای جهان برای جلوگیری از رخداد چنین رویدادهایی انجام شده است

شایان ذکر است که کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و بهینه نبودن نظــارت می تواند هزینه هــای هنگفتی به دنبال داشــته باشــد؛ به طوری که پایین بودن کیفیت حسابرسی خطر دودفتره بودن شــرکت ها، فرار مالیاتی، فســادهای مالی و تقلب همچون برخی موسسات اعتباری ورشکسته را افزایش می دهد

و در نهایت هزینه هنگفتی به جامعه تحمیل خواهد کرد.  نظارت بــر حرفه حسابرســی در حــال حاضر در کشــور ما به تقریب ماهیت خودانتظام دارد که تشــکیل یک نهاد انتظام بخش مستقل از حرفه را ضروری می سازد.

یکی از مهمترین مشکل های موجود در ساختار فعلی نظارت بر حرفه حسابرسی در ارتباط با عدم استقلال کارکنان جامعه حسابداران رسمی ایران و وجود تضاد منافع به عنوان نهاد ناظر اســت. مســتقل بودن کارکنان نهاد ناظر از حرفه حسابرسی، شرط الزام برای اجرای نظارت اثربخش و کارامد بر حرفه حسابرسی است.

افــزون بر این، یکــی از ویژگی های اصلی یــک نهاد ناظر، مســتقل بودن آن از لحاظ تامیــن مالی از حرفــه زیر نظارت خود اســت.

مجمع بین المللی نهادهای مستقل نظارت بر حسابرسی نیــز در اصل دوم به این موضوع اشاره می کند که نهاد ناظر باید منبع پایدار تامین مالی داشته باشد که مطمئن بوده و تحت نفوذ حسابرســان و موسسات حسابرسی نباشــد و برای انجام مســئولیت های آن کافی باشــد.

به منظور جلوگیری از نفوذ بر نهاد نظارتــی از طریق تامین منابع مالی، تقریبا در ۳۴کشــور بودجه این نهادهــا به طور کلی یا به میزان زیادی از طریق دولت یا قوانین خاص تامین می شود. در کل، دو مولفه “منبع تامین بودجه نهاد ناظر” و “ســاختار اجرایی آن” بیش از ســایر مولفه ها، اســتقالل نهــاد ناظر را مشــخص می نماید.

عمده منبع تامین بودجه اغلب در بودجه ســاالنه پیش بینی می شــود؛ ضمن اینکه جرایــم مربوط به حرفــه نیــز می تواند به عنــوان منبع مطرح گــردد.

چیدمان و نحــوه مدیریت نهاد ناظر نیز اغلب شــامل عضویت مقام های عالی رتبه کشورها در این نهاد ناظر است. مرور برخــی دیدگاه ها در رابطه با نظــارت می تواند به فهم بهتر مســئله کمک کند. در یکی از مدل هایی که مطرح گردیده، مدل نظارتی شبیه مدل وجود “حسابرس داخلی” و “حسابرس مستقل” در امر رســیدگی و حسابرسی به طور همزمان است.

بدیــن مفهوم کــه در کنار شــورایعالی نظارت (حســابرس داخلی)، نهاد ناظر (حسابرس مستقل) نیز بروز یابد. برخی نیز نظارت ســازمان بورس را که در حال حاضر وجود دارد را کافی دانسته و وجود نهاد ناظر را دوباره کاری می دانند.

البتــه که در این جا نیز تعریف نظارت بــا نظارت ذینفع از خود دچار خدشــه می گردد. از طرفی، تمام موسســات حسابرسی معتمد بورس نیســتند و این مدل تنها موسسات معتمد بورس را درنظر گرفته است. این اعتقاد نیز وجود دارد که ریسک زیادشدن و تعدد نظارت (افقی و عمــودی) نیز با آمــدن نهاد ناظر تقویــت می گردد.

لااقل در این بــاب که از لحاظ کمیت ناظر کمبود نداریم، همه متفق اند، اما قرار اســت حضور آنها بــه کیفیت نظارت منجر شود. قضاوت در این خصوص که این نیافتنی حاصل گردیده است یا خیر را به اهل نظر باید سپرد.

ایــن مباحــث و دیدگاه های دیگــر، نگرانی های درســت و صحیحی پیرامون موضوع نقض استقلال حسابرس و نقض کیفیت حسابرســی اســت. لذا اولین برخورد با این مسئله این اســت که بپذیریم مشکل نقض استقلال حسابرس و نقض کیفیت حسابرســی با وجود ســاختار فعلی وجود دارد و سپس، دنبال راه حل برای آن باشیم.

 

نهادهای ناظر بر موسسات حسابرسی ایران :


به جهت اهمیت گزارشات حسابرسی، لازم است که موسسات حسابرسی همواره تحت نظارت یک نهاد ناظر باشند. در شرایط کنونی دو مرجع رسمی امر نظارت بر حسابرسی را در کشور ایران بعهده دارند.

الف ) هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی
ب ) هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران

نهاد نظارتی بر سازمان حسابرسی ” هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی ” می باشد که بموجب ماده ۸ اساسنامه جزو ارکان سازمان مذکور بوده و بموجب ماده ۲۲ و تبصره آن مرکب از یک رئیس و چهار عضو می باشد.

رئیس هیئت عالی نظارت و یک عضو با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت وزیران و دو عضو با انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور و یک عضو با پیشنهاد دادستان کل کشور منصوب می شوند. اهم وظایف نهاد نظارت مذکور بشرح زیر می باشد :

 •  نظارت مستمر بر عملیات جاری سازمان حسابرسی و واحدهای اجرایی تابعه آن بمنظور جلوگیری از هرگونه انحرافات
  احتمالی و………..
 •  مطالعه و بررسی دستورالعملها و روشهای حسابرسی و حصول اطمینان از کفایت آنها
 •  بررسی گزارشات حسابرسی بمنظور حصول اطمینان از تعقیب و اقدامات لازم در مورد متخلفین.
 •  اجرای وظایف بازرس قانونی سازمان و واحدهای اجرایی تابعه
 • تأیید صلاحیت اشخاص حقیقی ای که به امر حسابرسی کارهای ارجاعی از طرف سازمان انتخاب می شوند.

نهاد نظارتی بر جامعه حسابداران رسمی ایران ” هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی “نامیده می شود که بموجب ماده ۴ اساسنامه جامعه بعنوان یکی از ارکان جامعه می باشد و مرکب از یک رئیس و دو نفر عضو بوده که از بین حسابداران رسمی عضو جامعه، توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی برای مدت دو سال تعیین می شوند که وظایف آن بشرح زیر می باشد :

 •  رسیدگی و اظهارنظر درباره درستی اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد سالانه شورای عالی و هیئت مدیره جامعه.
 •  رسیدگی و اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه جامعه که توسط هیئت مدیره تهیه می شود.
 •  نظارت بر فعالیتهای جامعه برای حصول اطمینان از حسن اجرای امور.
 •  نظارت بر فعالیتهای حرفه ای اعضای جامعه حسب مورد یا ارجاع وزیر امور اقتصاد و دارایی یا شورای عالی جامعه یا بنا به تشخیص هیئت عالی نظارت.
 • نظارت بر برگزاری انتخابات شورای عالی جامعه.


 نهادهای بین المللی ناظر بر موسسات حسابرسی:


در بسیاری از کشورهای پیشرو در امر حسابرسی و آنهائیکه علاقمند به نظارت بر سازمان های اقتصادی خود و بهبود در روش های مالی و آسودگی خیال سرمایه گذاران در بنگاهها و واحدهای اقتصادی می باشند، از نهاد مستقل نظارتی بر عملکرد موسسات حسابرسی در کشورشان استفاده می کنند.
این نهادهای نظارتی توسط “مجمع بین المللی ناظران بر حسابرسان مستقل” ( IFIAR) کنترل می شوند. برای  آشنایی در ابتدا مناسب است که ذیلاً درباره این نهاد توضیحاتی ارائه شود. 

نهاد بین المللی ناظر بر نهادهای نظارتی حسابرسان مستقل ( IFIAR)

این نهاد بین المللی در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۶ توسط ۱۸ عضو ناظر مستقل از کشورهای مختلف در کشور فرانسه تأسیس شد و از زمان تأسیس، پیوسته نهادهای نظارتی جدید به عضویت نهاد مذکور پذیرفته و دائماً در حال گسترش بوده است. IFIAR هم اکنـون ۵۵ عضو دارد که هر کدام از اعضاء در کشورهای خود نقش نهاد مستقل نظارتـی را ایفـا می کنند. درصد فراوانی IFIAR در حوزه های جغرافیایی مختلف در دنیا بشرح جدول زیر می باشد :

نهاد ناظر در حسابرسی در دنیا

 

هدف اصلی IFIAR بهبود کیفیت حسابرسی در جهان بوده و بر فعالیتهای زیر تمرکز دارد :


الف – به اشتراک گذاردن اطلاعات و تجارب عملی نهادهای نظارتی با تمرکز بر بازرسی موسسات حسابرسی و
حسابرسان مستقل.
ب – ترویج همکاری و یکپارچگی در حوزه فعالیت نظارتی اعضاء
ج – ایجاد و فراهم کردن بستری مناسب برای تعامل و گفتگو با دیگر سازمانهای بین المللی که به بالا رفتن کیفیت
حسابرسی خود علاقه مند هستند.

IFIAR از زمان تأسیس تا پایان سال ۲۰۱۲ جلسات مربوط به تبادل اطلاعات مرتبط با بازرسی موسسات
حسابرسی و همچنین، کارگاه های آموزشی را بصورت سالیانه و جلسات مجمع عمومی خود را در هر شش ماه برگزار می نمود، لیکن از سال ۲۰۱۳ جلسات مجمع عمومی IFIAR به طور سالیانه برگزار می شود.

قابل ذکر است که آخرین جلسه مجمع عمومی این نهاد ناظر بین المللی در آوریل ۲۰۱۸ با محوریت موضوعی خرابکاری های عمدی و آینده حسابرسی برگزار شد، در همین راستا قابل ذکر است که در کنار مجامع عمومی و کارگاه ها، تعدادی “کارگروه” تشکیل می شود که حوزه نهادهای ناظر بر موسسات حسابرسی را مورد بررسی قرار می دهند. این کارگروه ها هسته اصلی فعالیت های IFIAR را تشکیل می دهند.


IFIAR از سال ۲۰۱۱ به عضویت ” گروه نظارت ” ( GrourP Monitoring) درآمد. این گروه که خود زیرنظر سازمان بین المللی کمسیونهای اوراق بهادار  ( IOSCO ) می باشد، نظارت بر فعالیت های تدوین استانداردهای مربوط به حسابرسی و حسابداری از سوی فدراسیون بین المللی حسابداران  (IFAC ) و فعالیتهای ” هیئت نظارت بر منافع عمومی ” ( PIOB ) را که این هیئت نیز زیر نظر IFAC می باشد، را بر عهده دارد و جلساتی را به منظور بحث پیرامون مسائل مربوط به کیفیت حسابرسی، امور نظارتی و توسعه بازار که بر موسسات حسابرسی تأثیر
گذار هستند را تشکیل می دهند.

 کارگروه ها ( Working Groups )

در حال حاضر ۵ کارگروه در IFIAR و به شرح زیر وجود دارند :


۱- کارگروه سرمایه گذاران و سهامداران :


این کار گروه مسئولیت هماهنگی گفتگوهای IFIAR را با نمایندگان سرمایه گذاران و سایر ذینفعان در کمیته های
حسابرسی ویژه و انتشار اطلاعات مربوط به این گفتگوها را در وب سایت IFIAR بعهده دارد.


۲- کارگروه کیفیت حسابرسی جهانی :


وظیفه این کار گروه هماهنگی جلسات و گفتگوهای در جریان IFIAR با موسسات حسابرسی عضو  (GPPC) که
متشکل از ۶ شبکه موسسه حسابرسی بین المللی می باشد ( شامل موسسات حسابرسی BDO، Deloitte ، Y&E،Grant Thornton و KPMG ،PWC)


۳-  کارگروه هماهنگی استانداردها


مسئولیت این کار گروه برگزاری همایش برای اعضای IFIAR به منظور تبادل دیدگاهها ، درباره اعلامیه های رسمی
صادر شده از سوی هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی و اطمینان بخشی (IAASB) و هیئت استانداردهای اخلاق حرفه ای برای حسابداران  (IESBA )می باشد.


۴-  کارگروه کارگاه بازرسی


مسئولیت این کار گروه سازمان دهی کارگاههای بازرسی سالیانه می باشد که این کار را با همکاری اعضای IFIAR انجام می شود.


۵-  کارگروه همکاری بین المللی


مسئولیت این گروه بررسی راههای افزایش همکاری بین اعضای IFIAR و به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به بازرسی موسسات حسابرسی و قرارداد حسابرسی و همچنین شناسایی حوزه هایی که اعضای IFIAR می توانند در آنجا همکاری موثری داشته باشند، می باشد.


۶-  تمام نهادهای ناظر در کشورهای مختلف، عضو IFIAR هستند که اسامی آنها در سایت رسمی این سازمان www.ifiar.org  ثبت شده است، برای نمونه اسامی تعدادی از نهادهای ناظر واقع در کشورهای جهان به شرح

زیر ذکر می شود :
کشورهای امارات، آلبانی، آلمان، اندونزی، ایتالیا،استرالیا، آمریکا، اتریش، آفریقای جنوبی، اسپانیا، ایرلند، انگلستان، بلژیک، برزیل، پرتقال، ترکیه، چک، روسیه، ژاپن، دانمارک، سنگاپور، سوئد، سوییس، فنلاند ، فرانسه ، کانادا، کره، لهستان، مصر، مالزی، مجارستان ، نروژ، هلند، یونان و…. که همگی از اعضای IFIAR می باشند لیکن تاکنون ایران بنا به شرایط خاص به عضویت نهاد مذکور در نیامده است.


۷-  در جلسات IFIAR نهادها و سازمان های زیر به عنوان ناظر حضور دارند :


بانک جهانی، هیئت نظارت بر منافع عمومی (PIOB(، مجمع بین المللی ناظران بیمه  (IAIS( ، سازمان بین المللی
کمیسیون اوراق بهادار ( IOSCO ) و کمیسیون اروپا ( بخش مجریه اتحادیه اروپا )

 

منابع :
۱- برگرقته از مقاله نها ناظر بر حرفه حسابرسی تحولی در راستای جامعه جهانی ، دکتر رضا نظری ، مجله حسابرس،  شماره ۱۲۱ زمستان ۱۴۰۱
۲- www.IFIAR.org
۳- www.Accounting Foundation.org
۴- http://www.Sec.gov/answers/pcaob.htm

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *