استانداردهای حسابرسی مجموعه‌ای از اصول و ضوابط مورد توافق هستند که حسابرسان برای اطمینان از دقت، شفافیت و اعتبار نتایج حسابرسی خود به آن‌ها متعهد می‌شوند. این استانداردها با هدف تضمین کیفیت کار حسابرسی و افزایش اعتماد عمومی به اطلاعات مالی منتشر شده توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها، تدوین شده‌اند. استانداردهای حسابرسی شامل دستورالعمل‌های مختلفی در زمینه‌هایی چون برنامه‌ریزی حسابرسی، ارزیابی ریسک، جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شواهد حسابرسی، و همچنین ارائه گزارش‌های حسابرسی است. این استانداردها به وسیله نهادهای حرفه‌ای بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری (IASB) و انجمن حسابرسان داخلی (IIA) تدوین و به‌روزرسانی می‌شوند تا با تغییرات در محیط کسب‌وکار و نیازهای ذینفعان همگام باشند.استانداردهای حسابرسی به عنوان مجموعه‌ای از اصول و ضوابط مورد توافق، نقشی کلیدی در تضمین دقت، شفافیت و اعتبار نتایج حسابرسی دارند. حسابرسان با تعهد به این استانداردها، اطمینان حاصل می‌کنند که کار حسابرسی آن‌ها از کیفیت بالایی برخوردار است و اعتماد عمومی به اطلاعات مالی منتشر شده توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها افزایش می‌یابد. استانداردهای حسابرسی، که شامل دستورالعمل‌هایی برای برنامه‌ریزی حسابرسی، ارزیابی ریسک، جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل شواهد حسابرسی می‌شوند، توسط نهادهای حرفه‌ای بین‌المللی چون کمیته بین‌المللی استانداردهای حسابداری (IASB) و انجمن حسابرسان داخلی (IIA) تدوین و به‌روزرسانی می‌شوند. این به‌روزرسانی‌ها با هدف همگام‌سازی با تغییرات در محیط کسب‌وکار و پاسخ به نیازهای ذینفعان انجام می‌گیرد، تا اطمینان حاصل شود که استانداردهای حسابرسی همواره با بالاترین استانداردهای کیفیت و شفافیت همراه هستند.

استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۱۰ تنظیم اطلاعات مالی

استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۱۰، تنظیم اطلاعات مالی

هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیتهای‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ و شکل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ است‌ که‌ حسابرس‌ در این‌ گونه‌ موارد صادر می‌کند. منظور از حسابرس‌ در این‌ استاندارد، الزاما فرد یا موسسه‌ای‌ نیست‌ که‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد اقتصادی‌ را به‌ عهده‌ دارد. ۲ . اگرچه‌ تاکید این‌ استاندارد، تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ است‌، اما می‌تواند برای‌ تنظیم‌ اطلاعات‌ غیرمالی‌ نیز سودمند واقع‌ شود، مشروط‌ بر آن‌ که‌ حسابرس‌ از موضوع‌ شناخت‌ کافی‌ داشته‌ باشد. ارائه‌ خدمات‌ معین‌ و محدود به‌ صاحبکار مثلاً حل‌ و فصل‌ موارد خاص‌ حسابداری‌ به‌ منظور انعکاس‌ در صورتهای‌ مالی‌، تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ محسوب‌ نمی‌شود. ضوابط‌ ارائه‌ شده‌ در سایر استانداردها‌ نیز می‌تواند حسابرس‌ را در بکارگیری‌ این‌ استاندارد یاری‌ رساند ... ادامه مطلب
استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰، اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰، اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی

هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ مسئولیتهای‌ حرفه‌ای‌ حسابرس‌ در موارد اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌، و شکل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ است‌ که‌ حسابـرس‌ در این‌ گونه‌ موارد صادر می‌کند. منظور از حسابرس‌ در این‌ بخش‌، الزاما فرد یا موسسه‌ای‌ نیست‌ که‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ را به‌ عهده‌ دارد. ... ادامه مطلب
استاندارد خدمات اطمینان‌بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی ۳۴۰۰

استاندارد خدمات اطمینان‌ بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی ۳۴۰۰، رسیدگی به‌ اطلاعات‌ مالی آتی

کلیات‌ ۱ .         هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به ... ادامه مطلب
استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای توسط حسابرس مستقل واحد تجاری

کلیات ۱ .         هدف این استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در ارتباط ‌با مسئولیتهای حرفه‌ای حسابرس و شکل و محتوای گزارش وی در مواردی ‌است ... ادامه مطلب
استاندارد حسابرسی ۸۰۰ ، ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص

استاندارد حسابرسی ۸۰۰ ، ملاحظات خاص در حسابرسی صورتهای مالی تهیه شده براساس چارچوبهای با مقاصد خاص

کلیات دامنه کاربرد ۱ .        استانداردهای ۱۰۰ تا ۷۰۰، در حسابرسی صورتهای مالی کاربرد دارد. در این استاندارد، ملاحظات خاص در بکارگیری آن استانداردها در حسابرسی ... ادامه مطلب