بازار جهانی حسابرسی

بازار جهانی حسابرسی

بازار جهانی حسابرسی در جهان کنونی که عصر انفجار اطلاعات نامیده می ­شود، در واقع هجوم انبوه اطلاعات و داده­ های گوناگونی در بازارهای مالی، پولی و بازار سرمایه در غیاب حسابداران رسمی و حسابرسان معتمد می ­تواند به گمراهی استفاده کنندگان از این اطلاعات منجر شود. در واقع عصر مدیریت دانش جز با حسابرسی تکوین نخواهد یافت و خلق دانش نیز در پرتو اعتبارسنجی این دانش کمی و کیفی که در قالب عدد و رقم بیان خواهد شد امکانپذیر می ­گردد. ... ادامه مطلب