هوش مصنوعی در حسابرسی

هوش مصنوعی در حسابرسی؟ (مزایا و معایب بررسی شده)

در سال‌های اخیر، استفاده از هوش مصنوعی (AI) در حسابرسی رونق گرفته است. فعالیت‌های قبلی که مانند ورود داده‌ها، تحلیل و گزارش‌دهی به صورت دستی انجام می‌شدند، حالا توسط هوش مصنوعی به صورت خودکار انجام می‌شوند. این امر می‌تواند کیفیت حسابرسی را افزایش دهد و هم‌چنین به بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند. استفاده از هوش مصنوعی در حسابرسی ممکن است با چندین معایب همراه باشد که از جمله آنها می‌توان به مسائل اخلاقی، تهدیدهای امنیت داده‌ها و معرفی تبعیض‌ها اشاره کرد. در این مقاله، ما ادبیات مرتبط با هوش مصنوعی در حسابرسی را همراه با مزایا و معایب استفاده آن بررسی خواهیم کرد. ... ادامه مطلب
بررسی ویژگی های حسابرسی بر کنترل داخلی شرکت ها

بررسی ویژگی های حسابرسی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرکت ها

در سـال هـای اخیـر حسابرسـی داخلـی بـه عنـوان یکـی از مکانیـزم هـای درون سـازمانی، نقـش بسـیار با اهمیتی در سـاختار حاکمیـت شـرکتی در جهـان پیـدا کـرده اسـت. از اوایل هـزاره گذشـته، بـا تاسـیس بنـگاه هـای اقتصـادی بـزرگ و پیچیـده تـر شـدن فعالیت هـا، امکان رسـیدگی به تمـام فعالیت هـا توسـط مدیریـت سـلب شـد؛ حسابرسـی داخلی به عنـوان حرفـه ای برای یـاری سـازمان هـا در انجام درسـت کارهـا، پـا بـه عرصـه وجـود گذاشـت حسابرسـی داخلـی بـه سـرعت در جهان مـورد پذیـرش و حمایـت مدیـران شـرکت هـا قـرار گرفـت و اهمیـت یافـت و از دهه ۱۹۵۰ تا آغـاز هـزارهٴ جدیـد، در هـر دهـه نقش های جدیدتـری بـه عهـده گرفـت . ... ادامه مطلب
نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

ویژگی های نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی (بررسی شده در سال ۱۴۰۱)

پیشینه نظارت بر حسابرسی بررسی تاریخی نظارت نشان می دهد که با هدف سامان بخشی به موسسات حسابرسی و نظارت بر آنها و رفع نگرانی ها، جامعه حسابداران رسمی که بستر تشکیل آن در سال ۱۳۷۲ فراهم شد، درنهایت از سال ۱۳۸۰ (حدود ۸ سال بعد) آغاز به فعالیت کرد. از زمان آغاز فعالیت آن تاکنون بیش از ۲۰ سال می گذرد. هیئت عالی نظارت پیش بینی شده در اساسنامه جامعه، به نوعی نظارت دولت بر حرفه می باشد که دارای ویژگی های زیر است: غیرشاغل بودن عضویت در هیئت، انتخاب توسط دولت (وزیر امور اقتصادی)، بودجه جداگانه مصوب وزیر برای تامین هزینه ها، حضور دایمی در درون جامعه و به تبع آن درک واقعی از مشکلات جامعه، درگیر مسائل دیوان سالاری نبودن برای استقرار در یک تشکیلات دولتی غیرشاغل بودن عضویت در هیئت، انتخاب توسط دولت (وزیر امور اقتصادی)، بودجه جداگانه مصوب وزیر برای تامین هزینه ها، حضور دایمی در درون جامعه و به تبع آن درک واقعی از مشکلات جامعه، درگیر مسائل دیوان سالاری نبودن برای استقرار در یک تشکیلات دولتی ... ادامه مطلب
حسابرسی شرکتی

حسابرسی شرکتی در چه زمان‌هایی انجام می‌شود؟؟ (۰ تا ۱۰۰ مراحل حسابرسی)

تاکنون با اصلی‌ترین وظیفه حسابرسی شرکتی آشنا شدیم و فهمیدیم که حسابرس‌ها چه کسانی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند. اما برای صاحبان کسب‌وکار نیاز است که بدانند دقیقاً چه زمانی به حسابرسی شرکتی احتیاج خواهند داشت. به طور کل می‌توان سه نوع زمان‌بندی را برای حسابرسی در نظر گرفت. در حالت کلی شرکت‌ها در پایان هر سال یا بعد از آنکه پرونده مالی آنها بسته شد، یک حسابرسی دقیق انجام می‌دهند که با نام حسابرسی نهایی شناخته می‌شود. اما در پایان سال مالی، محدودیت‌هایی مانند زمان محدود وجود دارد. به همین دلیل ممکن است بخشی از فرایند حسابرسی شرکتی در طول سال انجام شود که به آن حسابرسی ضمنی گفته می‌شود. البته شرکت‌های بزرگ‌تر پیچیدگی‌های بیشتری دارند؛ به همین دلیل به طور مداوم و در تمام طول سال فرایندهای مربوط به حسابرسی را انجام می‌دهند. به این نوع حسابرسی، حسابرسی مداوم گفته می‌شود ... ادامه مطلب
هدف از انتشار استانداردهای حسابرسی

هدف از انتشار استانداردهای حسابرسی داخلی ایران ۱۴۰۲ چیست؟

هدف از انتشار استانداردهای حسابرسی داخلی در ایران این است که به منظور تدوین استاندارد‌های حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط، کمیته تدوین استاندارد‌های حسابرسی در سازمان حسابرسی تشکیل شده است. این کمیته، استاندارد‌ها را برمبنای استاندارد‌های تدوین شده توسط هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان بخشی فدراسیون بین‌المللی حسابداران و با درنظر گرفتن شرایط کشور، تدوین می‌کند. این استاندارد‌ها پس از طی مراحل قانونی الزم، برای اجرا منتشر می‌شود. این استاندارد‌ها حاکم بر کنترل کیفیت، حسابرسی، بررسی اجمالی، خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی، و خدمات مرتبط می‌باشد. حسابرس نباید اظهار کند که این استاندارد‌ها را رعایت کرده است مگر اینکه در انجام کار، تمام استاندارد‌های مرتبط با آن را به طور کامل اجرا کرده باشد. ... ادامه مطلب