عملیات حسابرسی

عملیات حسابرسی


چکیده

‬‫ گستره فناوری اطلاعات و نیاز برای دسترسی سریع، قابل اتکا و به موقع به جزییات اطلاعات با حداقل هزینه و حداکثر کارایی، فناوری اطلاعات و استفاده از آن را به یکی از عوامل اصلی و با اهمیت در سازمانها تبدیل نموده است. اﻣﺮوزه ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﻣﺪل ﮔﺰارش ﮔﺮی ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را آماده ی روبه رو شدن ﺑﺎ اﻳﻦ محیط ﻛـﺎﻣﻼً‬‫ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش دﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در روش ﺳﻨﺘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﻌﺎوﻻت و روﻳـﺪاد ﻫـﺎ انتخاب می شود و جزئیات آنها مورد بررسی قرار می گیرد و روی تعدادی از ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ می شود. که می تواند در ﻣﺪل ﮔﺰارش دﻫﻲ ادواری ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷـﺪ. اما در حسابرسی مستمر چنانکه از نام آن برمی آید، انجام حسابرسی به‌گونه‌ای پیــوسـتــه است که همـه طـول دوره مـالـی را دربرمی‌گیرد وآزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮدبنابراین اﺳـﺘﻔﺎده از‬ ‫عملکرد ﺳﻨﺘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ مقدور ﻧﻴﺴﺖ.‬بنابراین در اینجا قصد داریم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ حسابرسی کامپیوتری و ﻣﺰاﻳﺎی استفاده از آن ﮔﺎﻣﻲ در ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ استفاده از ﻧـﺮم‬ ‫اﻓﺰار حسابرسی حسابرسیار برداریم.‬‫ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

رایانه سریعترین وسیله محاسباتی است. ﻫﺪف از استفاده از نرم افزار حسابرسی بالا بردنﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺑﻬﺒـﻮد زﻣـﺎن‬‫ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ، و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻢ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗـﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ‬‫وﻇﺎﻳﻔﻲ را ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺮان ﺗﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﮔﻴﺮﻧـﺪ. ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ‬‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻗﻀﺎوت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، بالا رفتن ﻛﺎراﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮاﻳﺪی‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ حسابرسی کامپیوتری ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬‬‬

فناوری اطلاعات با گذشت زمان و تحول علوم، پیشرفت فراوانی کرده و منجر به تغییر در فعالیت های کسب و کار شده است ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﻦ اوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﺷﻮد. در سال۱۹۸۴ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻤﺎره۴۸ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان (ﺑﺮرﺳﻲ راﻳﺎﻧﻪ ای ﺻﻮرت ﻫـﺎی‬‫ﻣﺎﻟﻲ و اﺛﺮات آن) را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. مدیران حسابرسی دائما تحت فشار هستند تا به کارایی عملیات حسابرسی همچون اثر بخشی آن نیز توجه نمایند.ﺑـﺎ‬‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺗﻼش ﮔﺴـﺘﺮده ای در ﺟﻬـﺖ‬ ‫ارﺗﻘﺎی اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ حسابرسی کامپیوتری

حسابرســی کامپیوتری، چشــم انداز و مسیر آینده عملیات حسابرســی در حوزه تخصصی حسابرسان است. بســیاری از فرایندها و جریان اطلاعاتی گذشته که به صورت دســتی انجام میشددر سالهای اخیر به فرایندهای دیجیتالی تبدیل شده. بهﻣﻨﻈﻮر بالابردن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ارﺗﻘـﺎی اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ‬‫ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﻧـﺪ‬‫ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻛـﻪ اﺻـﻄﻼﺣﺎً ﺗﻜﻨﻴـﻚ‬‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻮﺗﺮی ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﮕﺮﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫـﺎی ﺣﺴـﺎﺑﺪاری ﻫﺴـﺘﻴﻢکه در رابطه ‬‫با این تحولات ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره ۴۹ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮ‬‫ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎی داﺧﻠﻲ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرت ﻫﺎی ﻣـﺎﻟﻲ را ﺑـﺮ ﺧـﻮد دارد اﺳـﺘﻔﺎده روزاﻓـﺰون از ﻓـﻦ‬ ‫آوری در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.‬‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

روشهای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از روﻳﺪادﻫﺎ و اﻓﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن ﻣﺴـﺘﻘﻞ و داﺧﻠـﻲ در‬‫ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دریافت و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋـﺎت‬‫ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎران را دارد و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺤﺘـﻮا را ﺑـﺎ‬‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮی اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪاﻳﻦ ﻓﻨـﻮن ﻣﻮﺟـﺐ ارﺗﻘـﺎی ﺑﻬـﺮه‬‫وری و ﻛﺎراﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن اﻣﻜـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ راﻳﺎﻧـﻪ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻻزم ﺟﻬـﺖ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﮔﺮداوری ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫در دﻧﻴﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ واژه اﺻﻼح ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.‬ ‫

سازمانها و مؤسسه های حسابرسی زیادی با روشهای مختلف نسبت به اجرای حسابرسی کامپیوتری با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و عمومی اقدام کرده اند که در این بین شــاید به جرأت بتوان گفت عمده ترین محصول الکترونیکی درخور اســتفاده حسابرســان در حال حاضر در ایران، نرم افزار اکسل است؛ نرم افزاری بسیار کارامد اما محدود. نرم افزاری که برای داده های عظیم و ســندهای با حجم بالای اطلاعات چندان کارامد نیســت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

لزوم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

نیاز و ضرورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت از عوامل با اهمیت توسعه تکنولوژی بوده که با ایجاد، رشد و توسعه آن، شیوه و فرآیند انجام کارها از سیستم دستی و کاغذی در سازمانها دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و تحت سیستم فناوری اطلاعات یا راهبری فناوری اطلاعات و در بستر نرم افزار طراحی و تبیین شده است.‬‫‬‬

فناوری اطلاعات و استفاده از آن در حسابرسی و حسابداری یک سازمان اثر قابل توجهی بر اثربخشی و کارایی عملیات حسابرسی و فرآیند شناسایی و گزارشگری اطلاعات داشته است

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮآﻳﻨﺪ حسابرسی کامپیوتری ﺗﺎ اﻧﺪازه ای ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺿﺮورت ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎ و‬‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮای ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ روی‬‫آورده اﻧﺪ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﻓﻦ آوری ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻛﺎرآﻣﺪ آن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ‬‫ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل در ﺧﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد روزاﻓـﺰون ﻓـﻦ آوری اﻃﻼﻋـﺎت در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻧﺘﻴﺠـﻪ‬‫ﻓﺸﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ وارد ﻣﻲ آﻳﺪ. اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ راه ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ.‬‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺗﻜﻨﻴﻚ حسابرسی کامپیوتری را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳـﻞ داﺷـﺘﻪ‬‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎران ﻋﻤﻠﻴﺎت حسابرسی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﻴﻔﻪ ای ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋـﺎدی اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد اﻣـﺎ‬‫ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ رود. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی‬‫ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ حسابرسی کامپیوتری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از‬ ‫آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎی ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اﻧﻮاع ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی حسابرسی کامپیوتری

  1. تکنیک هایی که جهت حسابرسی سیستم های رایانه ای کاربرد دارند.
  2. تکنیک هایی که برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شوند.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﮕﺎﻫﻲ دﻳﮕـﺮ ﺗﻜﻨﻴـﻚ حسابرسی کامپیوتری ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر مستقیم ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘـﺮدازش‬‫ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ (ﺑﺮون ۲۰۰۳). ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ حسابرسی کامپیوتری را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻢ ﺑـﺮای‬ ‫آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺤﺘﻮا و ﻫﻢ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻫﺎی رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد (دان ۱۹۹۱).‬‬‬‬‬

روشهای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

انتخاب مناسب ترین روش حسابرسی برای هر کار حسابرسی، مستلزم قضاوت حرفه ای و تجربه حسابرس در چارچوب استاندارد های حسابرسی است. فرایند حسابرسی مدتها بود که به شکل دستی انجام می گرفت و زمان زیادی صرف عملیات حسابرسی می شد . اما ﻇﻬـﻮر ﻓـﻦ آوری ﻧـﻮﻳﻦ‬‫اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی آن ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﺘﺎﺑﻲ رخ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻧﻴﺰ مانند ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻦ آوران ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ‬‫ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص آن را ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴـﺎﺑﺪاری در اﻳـﻦ‬‫ﻣﻮج ﺗﺎزه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺨﻮاﻫـﺪ‬‫ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی حسابرسیﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه ﻣﺮﺳـﻮم‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:‬ ‫‬‬‬‬‬‬حسابرسی ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ حسابرسی از ﻃﺮﻳﻖ دور زدن راﻳﺎﻧﻪ‬ ‫‬‬‬‬‬‬‬‬

۱. حسابرسی دروﻧﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ درون ﻛﺎری‬

در روش حسابرسی از ﻃﺮﻳﻖ دور زدن راﻳﺎﻧﻪ‬‫‬ابتدا اطلاعات ورودی به رایانه داده می شود و خروجی آن بدست می آید، سپس خروجی را با خروجی مورد انتظار مقایسه می کنیم. در این روش به رایانه عنوان یک جعبه سیاه نگریسته می شود و ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ‬‫اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ در داﺧﻞ ﻣﻲ ﮔﺬرد ﻛﺎری ﻧﺪارد در این شیوه، حسابرسان به روش های سنتی و شیوه دستی ، اطلاعات سیستم حسابداری را حسابرسی می نمایند.

مهمترین مزایای این روش عبارتند از :

  • بهای تمام شده کم
  • نیاز به مهارت فنی در سطح پایین
  • قابلیت درک آسان آن برای کلیه کاربران‬‬

حسابرسی درونی

کسب مهارت بیشتر در استفاده از رایانه در انجام امور حسابرسی ، حسابرسان عصر جدید از رویکرد « درون کاوی» نظام های صاحبکار به جای « دور زدن» آن بهره می گیرند .در اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه‬‫ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﻨﻮن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﻴﻢ آﻧﺎن از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﺻـﺎﺣﺐ ﻛـﺎر اﺳـﺖ رﺳـﻴﺪﮔﻲ‬‫ﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ‬‫دﻗﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش درون ﻛـﺎری ﺑﺎﻋـﺚ‬‫ﻣﻲ ﺷﻮد در زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺷﺪه ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﭼﺎﭘﻲ ﻳﺎ دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ‬ ‫ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮی ﻧﻴﺎز دارد (دان ۱۹۹۱).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی عمومی حسابرسی

‬‫ موسسات حسابرسی به دنبال راهکار نوینی هستند تا بهای تمام شده قراردادهای حسابرسی را کاهش داده و اثر بخشی ان را افزایش دهندﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮﺳﺴﺎت حسابرسیﺑﺰرگ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺑﺴﻴﺎری از‬‫وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎص ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ حسابرسی را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. این نرم افزارها ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده در‬ ‫ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.‬‫‬‬‬‬ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسیﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺟـﺮای‬‫ﻣﻮازی اﺳﺖ. ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﻤﻮﻣﻲ حسابرسیﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻳﻚ ﻛﺎر ﭘﺮدازﺷﻲ ﻛﻪ در اﺳﺎس ﻣﻌﺎدل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺻـﺎﺣﺐ‬‫ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺰارﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن از اﺟـﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‬‫ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺑﺪﺳـﺖ آورده‬ ‫اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‫ارزش ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﻤﻤﻮﻣﻲ حسابرسی در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﺻـﻠﻲ را ﻣﺴـﺘﻘﻼً ﭘـﺮدازش ﻛﻨـﺪ. ﺗﺄﻳﻴـﺪ‬‫ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺧﺮوﺟﻲ (ﺳﻴﺴﺘﻢ) ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ اﻏﻠﺐ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی‬‫ ﻣﻮازی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ دﺳـﺘﻲ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﻮازی ﺑـﻪ‬‫ﺣﺴﺎﺑﺮس اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد آزﻣﻮن را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدی اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺠـﺎم‬‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮد. اﻣﺎ ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫دادن ﻳﻚ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻔﺼﻞ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر‬‫ ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد. آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر‬ ‫ﻻزم اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﻤﻮﻣﻲ حسابرسی و آزﻣﻮن ﻣﺤﺘﻮا‬‫‬‬

ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسی ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﻮاع ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی حسابرسی وﺟـﻮد دارد. ﮔﺴـﺘﺮده ﺗـﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از آن دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ‬‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺑﺮدی ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﻫﺎﺳﺖ. ﻧﺮم اﻓـﺰار حسابرسی در ﻛـﺎر ﺑـﺎزﭘﺲ‬‫ﮔﻴﺮی اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده و ﻣﺤﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ‬‫ﻛﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺗـﺮ ﺑـﺮای ﺣﺴـﺎﺑﺮس، ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ، اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رود.‬‬‬‬‬‬‬‬

اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻮارد‬ ‫زﻳﺮ اﺳﺖ:‬ ‫‬‬‬‬
  1. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺪارک ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن و ﺣﺎﻳﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن‬‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در حسابرسیﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻴﻨﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ، ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﺪارک ﺻـﺎﺣﺐ ﻛـﺎر‬‫آﮔﺎه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﭼﻮن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ی را در ﻣﻮرد ﻣﺪارک ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮای‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسیاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬
  2. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن‬‫ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسیﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن ﻣﺠﺪد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮ ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار‬‫ﮔﻴﺮد. اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎی حسابرسیﭼﺎپ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻧﺮم‬‫اﻓﺰار حسابرسیﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدی را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻗﻼم ﻛﻢ ﮔﺮدش اﻧﺠـﺎم‬ ‫دﻫﺪ.‬ ‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  3. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ‬‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی حسابرسیﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد از ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎی‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.‬ ‫‬‬‬‬‬‬
  4. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‬‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ای در دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسیﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و اﺧﺘﻼﻓـﺎت را‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ واﻗﻌﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد.‬ ‫‬‬‬‬‬‬
  5. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ روﺷﻬﺎی حسابرسیﺑﺎ ﻣﺪارک ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر‬‫اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در آﻳـﺪ و ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤـﻊ‬‫آوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ درآﻳﺪ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎی ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬

نتیجه گیری

‫ موسسات حسابرسی نیز همراه با توسعه اقتصادی در کشورها باید از روش های نوین از جمله استفاده از نرم افزارهای رایانه ای بهره ببرند.استفاده از این نرم افزار ها این امکان را فراهم می اورد تا رایانه در زمینه هایی همچون اماده کردن کاربرگ های حسابرسی ، گرد اوری فرم ها ، مستند سازی امور حسابرسی و….به حسابرسان یاری می رساند به این امید که بتوان کارایی و اثر بخشی عملیات حسابرسی را ارتقا داد.و با کاهش زمان میزان هزینه را نیز کاهش داد .ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی حسابرسی کامپیوتری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاری ﺟﻬﺖ ارﺗﻘـﺎی ﻛـﺎراﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎت حسابرسیﻣـﻲ‬ ‫ﻧﮕﺮﻧﺪ. ﺑﺎ استفاده از نرم افزار حسابرسی ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎی دﺳﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫـﺎی راﻳﺎﻧـﻪ ای را ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻤـﻮد. اﻳـﻦ اﻣـﺮ‬ ‫نتایج کارآمدی دارد :‬‬‬‬‬‬‬

۱. در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﮔﺮدد. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﺳﺘﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ زﻳﺎدی از ﺑﺎﺑﺖ ﻛﺎﻏﺬ ﭼﺎپ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬‫‬‬‬‬

۲. ﻓﻀﺎی اﺷﻐﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﺎﻏﺬی ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎی اﺟـﺎره ﺟﻬـﺖ اﻧﺒـﺎر‬ ‫ﻛﺎﻏﺬ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.‬‫‬‬‬‬

۳. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ راﻳﺎﻧﻪ ای و ﺗﺤﺖ وب ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻴﻬـﻮده‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﺮد.‬‫‬‬‬‬

۴. از ﺑﻌﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮی ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻄـﺮ دزدﻳـﺪه ﺷـﺪن، آﺗـﺶ ﺳـﻮزی و‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻛﺮد‬‬

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *