تأثیر کاربرد نرم افزار حسابرسی بر انجام عملیات حسابرسی

چکیده

‬‫ گستره فناوري اطلاعات و نیاز براي دسترسی سریع، قابل اتکا و به موقع به جزییات اطلاعات با حداقل هزینه و حداکثر کارایی، فناوري اطلاعات و استفاده از آن را به یکی از عوامل اصلی و با اهمیت در سازمانها تبدیل نموده است. اﻣﺮوزه ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﮔﺮﻳﺰﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن ﻣﺪل ﮔﺰارش ﮔﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را آماده ی روبه رو شدن ﺑﺎ اﻳﻦ محیط ﻛـﺎﻣﻼً‬‫ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺰارش دﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در روش ﺳﻨﺘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﻌﺎوﻻت و روﻳـﺪاد ﻫـﺎ انتخاب می شود و جزئیات آنها مورد بررسی قرار می گیرد و روی تعدادی از ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ می شود. که می تواند در ﻣﺪل ﮔﺰارش دﻫﻲ ادواري ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷـﺪ. اما در حسابرسی مستمر چنانکه از نام آن برمی آید، انجام حسابرسی به‌گونه‌ای پیــوسـتــه است که همـه طـول دوره مـالـی را دربرمی‌گیرد وآزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﻮدبنابراین اﺳـﺘﻔﺎده از‬ ‫عملکرد ﺳﻨﺘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ مقدور ﻧﻴﺴﺖ.‬بنابراین در اینجا قصد داریم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ حسابرسی کامپیوتری و ﻣﺰاﻳﺎي استفاده از آن ﮔﺎﻣﻲ در ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ استفاده از ﻧـﺮم‬ ‫اﻓﺰار حسابرسی حسابرسیار برداریم.‬‫ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

رايانه سريعترين وسيله محاسباتي است. ﻫﺪف از استفاده از نرم افزار حسابرسی بالا بردنﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﺑﻬﺒـﻮد زﻣـﺎن‬‫ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ، و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﻢ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗـﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ‬‫وﻇﺎﻳﻔﻲ را ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﺮان ﺗﺮ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﮔﻴﺮﻧـﺪ. ﺑﻬﺒـﻮد ﻛﻴﻔﻴـﺖ‬‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻗﻀﺎوت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، بالا رفتن ﻛﺎراﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮاﻳﺪي‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ حسابرسی کامپیوتری ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ‬‬‬‬‬‬‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬‬‬

فناوري اطلاعات با گذشت زمان و تحول علوم، پیشرفت فراوانی کرده و منجر به تغییر در فعالیت هاي کسب و کار شده است ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻓﻦ اوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮ ﺷﻮد. در سال1984 اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﻤﺎره48 ﺑﺎ ﻋﻨﻮان (ﺑﺮرﺳﻲ راﻳﺎﻧﻪ اي ﺻﻮرت ﻫـﺎي‬‫ﻣﺎﻟﻲ و اﺛﺮات آن) را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. مدیران حسابرسی دائما تحت فشار هستند تا به کارایی عملیات حسابرسی همچون اثر بخشی آن نیز توجه نمایند.ﺑـﺎ‬‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻼش ﮔﺴـﺘﺮده اي در ﺟﻬـﺖ‬ ‫ارﺗﻘﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬

‫ﺗﻌﺮﻳﻒ حسابرسی کامپیوتری

حسابرســی کامپیوتری، چشــم انداز و مسیر آینده عملیات حسابرســی در حوزه تخصصی حسابرسان است. بســیاری از فرایندها و جریان اطلاعاتی گذشته که به صورت دســتی انجام میشددر سالهای اخیر به فرایندهای دیجیتالی تبدیل شده. بهﻣﻨﻈﻮر بالابردن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ارﺗﻘـﺎي اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ‬‫ ﺻﻮرت ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه اﻧـﺪ‬‫ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻛـﻪ اﺻـﻄﻼﺣﺎً ﺗﻜﻨﻴـﻚ‬‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻮﺗﺮي ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻣﺮوزه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﮕﺮﻓﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫـﺎي ﺣﺴـﺎﺑﺪاري ﻫﺴـﺘﻴﻢکه در رابطه ‬‫با این تحولات ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره 49 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮ‬‫ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣـﺎﻟﻲ را ﺑـﺮ ﺧـﻮد دارد اﺳـﺘﻔﺎده روزاﻓـﺰون از ﻓـﻦ‬ ‫آوري در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.‬‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

روشهای ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺷﺎﻣﻞ آن دﺳﺘﻪ از روﻳﺪادﻫﺎ و اﻓﺰارﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن ﻣﺴـﺘﻘﻞ و داﺧﻠـﻲ در‬‫ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﻮر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ از آن ﺑﻬﺮه ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دریافت و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋـﺎت‬‫ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎران را دارد و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺤﺘـﻮا را ﺑـﺎ‬‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮي اﺟﺮا ﻛﻨﻨﺪاﻳﻦ ﻓﻨـﻮن ﻣﻮﺟـﺐ ارﺗﻘـﺎي ﺑﻬـﺮه‬‫وري و ﻛﺎراﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن اﻣﻜـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ راﻳﺎﻧـﻪ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻻزم ﺟﻬـﺖ‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ را ﮔﺮداوري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.‬ ‫در دﻧﻴﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ واژه اﺻﻼح ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.‬ ‫

سازمانها و مؤسسه های حسابرسی زیادی با روشهای مختلف نسبت به اجرای حسابرسی کامپیوتری با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و عمومی اقدام کرده اند که در این بین شــاید به جرأت بتوان گفت عمده ترین محصول الکترونیکی درخور اســتفاده حسابرســان در حال حاضر در ایران، نرم افزار اکسل است؛ نرم افزاری بسیار کارامد اما محدود. نرم افزاری که برای داده های عظیم و ســندهای با حجم بالای اطلاعات چندان کارامد نیســت‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

لزوم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

نیاز و ضرورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت از عوامل با اهمیت توسعه تکنولوژي بوده که با ایجاد، رشد و توسعه آن، شیوه و فرآیند انجام کارها از سیستم دستی و کاغذي در سازمانها دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و تحت سیستم فناوري اطلاعات یا راهبري فناوري اطلاعات و در بستر نرم افزار طراحی و تبیین شده است.‬‫‬‬

فناوري اطلاعات و استفاده از آن در حسابرسی و حسابداري یک سازمان اثر قابل توجهی بر اثربخشی و کارایی عملیات حسابرسی و فرآیند شناسایی و گزارشگري اطلاعات داشته است

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮآﻳﻨﺪ حسابرسی کامپیوتری ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺿﺮورت ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎ و‬‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ روي‬‫آورده اﻧﺪ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻛﺎرآﻣﺪ آن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ‬‫ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل در ﺧﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد روزاﻓـﺰون ﻓـﻦ آوري اﻃﻼﻋـﺎت در ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻧﺘﻴﺠـﻪ‬‫ﻓﺸﺎرﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي 1980 و 1990ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ وارد ﻣﻲ آﻳﺪ. اﻳﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷـﺪ‬ ‫ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ راه ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ.‬‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻜﻨﻴﻚ حسابرسی کامپیوتری را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺗﻤﺎﻳـﻞ داﺷـﺘﻪ‬‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎران ﻋﻤﻠﻴﺎت حسابرسی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﻴﻔﻪ اي ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋـﺎدي اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد اﻣـﺎ‬‫ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ رود. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮي‬‫ﺑﺮاي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻳﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻼش ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ حسابرسی کامپیوتری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از‬ ‫آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اﻧﻮاع ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي حسابرسی کامپیوتری

  1. تكنيك هايي كه جهت حسابرسي سيستم هاي رايانه اي كاربرد دارند.
  2. تكنيك هايي كه براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده مي شوند.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﮕﺎﻫﻲ دﻳﮕـﺮ ﺗﻜﻨﻴـﻚ حسابرسی کامپیوتری ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر مستقیم ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﭘـﺮدازش‬‫ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ (ﺑﺮون 2003). ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ حسابرسی کامپیوتری را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻢ ﺑـﺮاي‬ ‫آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮا و ﻫﻢ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻫﺎي رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد (دان 1991).‬‬‬‬‬

روشهای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ

انتخاب مناسب ترين روش حسابرسی برای هر کار حسابرسی، مستلزم قضاوت حرفه ای و تجربه حسابرس در چارچوب استاندارد های حسابرسی است. فرایند حسابرسی مدتها بود که به شکل دستی انجام می گرفت و زمان زیادی صرف عملیات حسابرسی می شد . اما ﻇﻬـﻮر ﻓـﻦ آوري ﻧـﻮﻳﻦ‬‫اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺷﺘﺎﺑﻲ رخ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻧﻴﺰ مانند ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻦ آوران ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ‬‫ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﺧﺎص آن را ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﺴـﺎﺑﺪاري در اﻳـﻦ‬‫ﻣﻮج ﺗﺎزه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺨﻮاﻫـﺪ‬‫ﺧﻮد را درﮔﻴﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي حسابرسیﺧﻮد را ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه ﻣﺮﺳـﻮم‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:‬ ‫‬‬‬‬‬‬حسابرسی ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ حسابرسی از ﻃﺮﻳﻖ دور زدن راﻳﺎﻧﻪ‬ ‫‬‬‬‬‬‬‬‬

1. حسابرسی دروﻧﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ درون ﻛﺎري‬

در روش حسابرسی از ﻃﺮﻳﻖ دور زدن راﻳﺎﻧﻪ‬‫‬ابتدا اطلاعات ورودي به رايانه داده مي شود و خروجي آن بدست مي آيد، سپس خروجي را با خروجي مورد انتظار مقايسه مي كنيم. در اين روش به رايانه عنوان يك جعبه سياه نگريسته مي شود و ﺑـﻪ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ‬‫اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ در داﺧﻞ ﻣﻲ ﮔﺬرد ﻛﺎري ﻧﺪارد در اين شيوه، حسابرسان به روش هاي سنتي و شيوه دستي ، اطلاعات سيستم حسابداري را حسابرسي مي نمايند.

مهمترين مزاياي اين روش عبارتند از :

  • بهاي تمام شده كم
  • نياز به مهارت فني در سطح پايين
  • قابليت درك آسان آن براي كليه كاربران‬‬

حسابرسی درونی

كسب مهارت بيشتر در استفاده از رايانه در انجام امور حسابرسي ، حسابرسان عصر جديد از رويكرد « درون كاوي» نظام هاي صاحبكار به جاي « دور زدن» آن بهره مي گيرند .در اﻳـﻦ ﺷـﻴﻮه‬‫ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﻨﻮن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﻴﻢ آﻧﺎن از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻨﻲ ﻧﻈﺎم ﺻـﺎﺣﺐ ﻛـﺎر اﺳـﺖ رﺳـﻴﺪﮔﻲ‬‫ﻫﺎي ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ‬‫دﻗﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش درون ﻛـﺎري ﺑﺎﻋـﺚ‬‫ﻣﻲ ﺷﻮد در زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺷﺪه ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارك اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪارك ﭼﺎﭘﻲ ﻳﺎ دﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ‬ ‫ﺑﻪ زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارد (دان 1991).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي عمومی حسابرسی

‬‫ موسسات حسابرسی به دنبال راهکار نوینی هستند تا بهای تمام شده قراردادهای حسابرسی را کاهش داده و اثر بخشی ان را افزایش دهندﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺳﺴﺎت حسابرسیﺑﺰرگ ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از‬‫وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎص ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ حسابرسی را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ. این نرم افزارها ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده در‬ ‫ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.‬‫‬‬‬‬ﻳﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسیﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎران ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺟـﺮاي‬‫ﻣﻮازي اﺳﺖ. ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﻤﻮﻣﻲ حسابرسیﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻳﻚ ﻛﺎر ﭘﺮدازﺷﻲ ﻛﻪ در اﺳﺎس ﻣﻌﺎدل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻـﺎﺣﺐ‬‫ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وي ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺰارﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن از اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‬‫ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻳﻚ ﮔﺮوه از ﻣﻌﺎدﻻت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰارﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺑﺪﺳـﺖ آورده‬ ‫اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‫ارزش ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﻤﻤﻮﻣﻲ حسابرسی در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت اﺻـﻠﻲ را ﻣﺴـﺘﻘﻼً ﭘـﺮدازش ﻛﻨـﺪ. ﺗﺄﻳﻴـﺪ‬‫ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ (ﺳﻴﺴﺘﻢ) ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ اﻏﻠﺐ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ، اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي‬‫ ﻣﻮازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﻮﺛﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﺣﺘﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴـﺪ دﺳـﺘﻲ اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣـﻮازي ﺑـﻪ‬‫ﺣﺴﺎﺑﺮس اﻣﻜﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﻮن را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻧﺠـﺎم‬‫ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻮد. اﻣﺎ ﭘﺮدازش ﻣﺠﺪد ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫دادن ﻳﻚ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻔﺼﻞ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر‬‫ ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد. آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر‬ ‫ﻻزم اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﻤﻮﻣﻲ حسابرسی و آزﻣﻮن ﻣﺤﺘﻮا‬‫‬‬

ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسی ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي حسابرسی وﺟـﻮد دارد. ﮔﺴـﺘﺮده ﺗـﺮﻳﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از آن دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ‬‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در اﺛﺒﺎت ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﻫﺎﺳﺖ. ﻧﺮم اﻓـﺰار حسابرسی در ﻛـﺎر ﺑـﺎزﭘﺲ‬‫ﮔﻴﺮي اﻃﻼﻋﺎت، ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده و ﻣﺤﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را ﭘﻴﺪا ﻣﻲ‬‫ﻛﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسی ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﺗـﺮ ﺑـﺮاي ﺣﺴـﺎﺑﺮس، ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ، اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رود.‬‬‬‬‬‬‬‬

اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣـﻮارد‬ ‫زﻳﺮ اﺳﺖ:‬ ‫‬‬‬‬
  1. رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺪارك ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر از ﻟﺤﺎظ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن و ﺣﺎﻳﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن‬‫ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن در حسابرسیﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻴﻨﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ، ﺻﺤﺖ و اﻋﺘﺒـﺎر ﻣـﺪارك ﺻـﺎﺣﺐ ﻛـﺎر‬‫آﮔﺎه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﺎ ﭼﻮن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ي را در ﻣﻮرد ﻣﺪارك ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻧﺪارﻧﺪ، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسیاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬
  2. ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن‬‫ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسیﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮدن ﻣﺠﺪد اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮ ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار‬‫ﮔﻴﺮد. اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎي حسابرسیﭼﺎپ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻧﺮم‬‫اﻓﺰار حسابرسیﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدي را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻗﻼم ﻛﻢ ﮔﺮدش اﻧﺠـﺎم‬ ‫دﻫﺪ.‬ ‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  3. اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ‬‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي حسابرسیﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺒﻨﺎي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد از ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎي‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.‬ ‫‬‬‬‬‬‬
  4. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‬‫زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ اي در دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺮم اﻓﺰار حسابرسیﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ را ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و اﺧﺘﻼﻓـﺎت را‬ ‫ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ واﻗﻌﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد.‬ ‫‬‬‬‬‬‬
  5. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ روﺷﻬﺎي حسابرسیﺑﺎ ﻣﺪارك ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎر‬‫اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ در آﻳـﺪ و ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤـﻊ‬‫آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ درآﻳﺪ و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧـﺪه ﻫـﺎي ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬‬

نتیجه گیری

‫ موسسات حسابرسی نیز همراه با توسعه اقتصادی در کشورها باید از روش های نوین از جمله استفاده از نرم افزارهای رایانه ای بهره ببرند.استفاده از این نرم افزار ها این امکان را فراهم می اورد تا رایانه در زمینه هایی همچون اماده کردن کاربرگ های حسابرسی ، گرد اوری فرم ها ، مستند سازی امور حسابرسی و….به حسابرسان یاری می رساند به این امید که بتوان کارایی و اثر بخشی عملیات حسابرسی را ارتقا داد.و با کاهش زمان میزان هزینه را نیز کاهش داد .ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي حسابرسی کامپیوتری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰاري ﺟﻬﺖ ارﺗﻘـﺎي ﻛـﺎراﻳﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻋﻤﻠﻴـﺎت حسابرسیﻣـﻲ‬ ‫ﻧﮕﺮﻧﺪ. ﺑﺎ استفاده از نرم افزار حسابرسی ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫـﺎي راﻳﺎﻧـﻪ اي را ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻤـﻮد. اﻳـﻦ اﻣـﺮ‬ ‫نتایج کارآمدی دارد :‬‬‬‬‬‬‬

1. در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﮔﺮدد. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﺳﺘﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ زﻳﺎدي از ﺑﺎﺑﺖ ﻛﺎﻏﺬ ﭼﺎپ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮد.‬‫‬‬‬‬

2. ﻓﻀﺎي اﺷﻐﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﺎﻏﺬي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي اﺟـﺎره ﺟﻬـﺖ اﻧﺒـﺎر‬ ‫ﻛﺎﻏﺬ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.‬‫‬‬‬‬

3. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ راﻳﺎﻧﻪ اي و ﺗﺤﺖ وب ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻴﻬـﻮده‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد.‬‫‬‬‬‬

4. از ﺑﻌﺪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻛﺎرﺑﺮگ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻄـﺮ دزدﻳـﺪه ﺷـﺪن، آﺗـﺶ ﺳـﻮزي و‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد‬‬

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست