مستندسازی در حسابرسی

اهمیت مستندسازی در حسابرسی

مستندسازی یکی از مهمترین مراحل حسابرسی است. مستندات شامل کلیه تصمیمات اتخاذ شده، برآوردهای انجام شده، و شواهد جمع آوری شده در طول فرآیند حسابرسی است. کاربرگ‌های حسابرسی ابزار اصلی مستندسازی هستند و حلقه ارتباطی بین مدارک حسابداری صاحبکار و گزارش حسابرسان را تشکیل می‌دهند. مستندات جمع آوری شده به عنوان شواهدی برای پشتوانه اظهارنظر حسابرس و همچنین شواهد مربوط به رعایت استانداردهای حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. در ادامه این مقاله با حسابرسیار همراه باشید ... ... ادامه مطلب