با اجرای حسابرسی منطبق با استانداردهای بین المللی حسابرسی، برای سازمان خود ارزش آفرینی و از یک نظام حکمرانی خوب حمایت کنید.​

سامانه مدیریت حسابرسی داخلی این امکان را  فراهم کرده است که مدیران سازمان جهت برطرف نمودن مشکلات مالی سازمان و اطمینان از صحت گزارشات مالی  از لحظه شکل‌گیری تا قرار گرفتن در ترازنامه و جمع بندی حساب‌ها بررسی می نماید .  و با توجه به اینکه ایجاد سیستم نظارتی برای جلوگیری از اشتباه و سوءاستفاده در سازمان، دغدغه همیشگی مدیران بوده است. 

در واقع حسابرسی داخلی توسط حسابرس داخلی برای مدیریت بهتر امور مالی و جلوگیری از بروز خطا صورت می گیرد. خطاهای احتمالی ممکن است عمدی یا سهوی باشد.  اگر خطایی به ناخواسته در امور حسابداری که جزء شرح شغل حسابداری است، بروز نموده و از چشم حسابدار پنهان بماند یا نیروی یک شرکت با هدف‌های شخصی در حساب‌ها دست‌برده باشد؛ حسابرس داخلی آن را بررسی می کند. حسابرسی داخلی یک مفهوم نظارت بر عملکرد مالی سازمان یا شرکت می‌باشد که مدیریت را از وضعیت هزینه کردها، کیفیت عملیات مالی و وضعیت مالی سازمان با خبر می نماید.

سامانه مدیریت حسابرسی داخلی

پایبندی به استانداردها

سامانه حسابرسی داخلی منطبق با استانداردهای زیر طراحی شده است:
 • چارچوب پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)
 • الزامات سیستم های مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)
 • استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی
 • الزامات حسابرسی سیستم های مدیریت (ISO 19011: 2018)
استاندارد

نمونه ای از گزارش های عملیاتی سامانه حسابرسی داخلی

 • ماتریس ریسک و هدف
 • ماتریس کنترل و ریسک
 • گزارش اولویت بندی ریسک های پروژه
 • گزارش وضعیت کنترل های داخلی پروژه
 • ماتریس پیشنهاد، یافته و ریسک
 • ماتریس ریسک ها و فرایندها
 • گزارش کنترلها و فرایندها
 • گزارش فاکتورهای ریسک
 • گزارش موارد عدم رعایت

برخی از امکانات سامانه حسابرسی داخلی

ارزیابی مقدماتی ریسک

لیستی از پروژه های حسابرسی اطمینان بخشی که اولویت بیشتری برای اجرا دارند را به همراه شاخص های اولویت بندی تهیه کنید.

بودجه ریزی پروژه و مدیریت کارکنان

بودجه زمانی پروژه های پیشنهادی خود را به همراه اطلاعات تفصیلی تهیه و کارکنان مورد نیاز را برای اجرا، به آنها تخصیص دهید.

برنامه جامع سالانه حسابرسی

مسئولیت تهیه برنامه را بین کارکنان خود توزیع کنید و برنامه سالانه را با جزییات کافی تهیه و به اشتراک بگذارید.

برنامه ریزی پروژه

اهداف پروژه ها را تعریف کنید و گام های اجرایی برای تحقق آنها را به همراه انتظارات و شیوه اجرا معین نمایید.

حسابرسی مبتنی بر ریسک

با بهره مندی از ساختارهای از پیش تعریف از هدایت رسیدگی هایتان بر مبنای ریسک اطمینان کسب کنید.

همکاری جمعی در بستر مشترک

وظایف را با کارکنان خود به اشتراک بگذارید و عملکرد آنها را به صورت همزمان رصد کنید.

مدیریت مستندات

شواهد اجرای کار را به همراه اقداماتتان ذخیره کنید و از امکان جستجو در کلیه شواهد مرتبط با پروژه ها بهره ببرید.

نظرسنجی و چک لیست ها

از نظر سنجی و چک لیست های الکترونیکی برای جمع آوری شواهد بهره ببرید.

مدیریت جلسات

جلساتتان را برنامه ریزی کنید، به اطلاع مشارکت کنندگان برسانید و مستندات آن را با اتصال به اقداماتتان مستند نمایید.

امکان گفتگو و درخواست اطلاعات

با اعضای تیم و مشارکت کنندگان پروژه گفتگو و تبادل اطلاعات کنید.

دریافت گزارش پروژه

به طور خودکار گزارش پروژه خود را در قالب های دلخواهتان دریافت کنید.

اشتراک نتایج با ذینفعان

نتایج پروژه را با واحدهای مدنظرتان به اشتراک بگذارید و از رضایت آنها از یافته های پروژه مطلع شوید.