بروزرسانی های نرم افزار حسابرسیار

بروزرسانی های نرم افزار حسابرسیار

بروزرسانی های نرم افزار حسابرسیار به شرح زیر می باشند (قابلیت های کلی نرم افزار را اینجا مشاهده کنید) :

نگارش 4.15.0

 • قابلیت نمونه گیری هوشمند بر اساس 5% سطح اهمیت صورت های مالی

نگارش 4.13.0

 • افزودن قابلیت باز کردن فرم گردش حساب بدون محاسبه طرف حسابها

نگارش 4.12.0

 • امکان گرفتن خروجی PDF از تمامی پیوست های رسیدگی بصورت عطف گذاری شده

نگارش 4.11.0

 • بهبود سرعت ذخیره سازی داده ها در نمونه گیری
 • افزودن چارت ها در گزارش رسیدگی

نگارش 4.10.0

 • افزودن کنترل های حسابرسی در خروجی یکپارچه PDF
 • قابلیت گزارش باگ ها بصورت آنلاین
 • افزودن قابلیت نمونه گیری درصدی بصورت اتوماتیک
 • رفع باگ های گزارش شده

نگارش 4.9.0

 • اضافه کردن چهار حالت برای سرفصل های 6020 شامل :شرکتهای خصوصی – سازمانهای دولتی- دانشگاهها – شهرداری ها
 • رفع باگ های گزارش شده

نگارش 4.8.0

 • قابلیت بروزرسانی پروژه های قدیمی و تطبیق آنها با ورژن جدید بصورت اتوماتیک
 • رفع باگ های گزارش شده

نگارش 4.7.0

 • اضافه کردن قابلیت دریافت مدارک ضمیمه اسناد مورد رسیدگی در فرم رسیدگی
 • رفع باگ های گزارش شده

نگارش 4.6.0

 • تولید کاربرگ 6060 از روی اسناد طبقه بندی بصورت اتوماتیک
 • اعمال کاربرگ طبقه بندی در کلیه سطوح کاربرگ های اصلی از بالاترین سطح هر حساب
 • رفع باگ های گزارش شده

نگارش 4.5.0

 • افزودن کاربرگ کاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه بندی
 • رفع باگ های گزارش شده

نگارش 4.4.0

 • افزودن گزارش اقلام راکد
 • افزودن گزارش اقلام سنواتی

نگارش 4.3.2

 • افزودن ستون های درصد افزایش/کاهش به کاربرگ های تراز کل،تراز معین، تراز تفصیل 1، تراز تفصیل 2، تراز تفصیل 3
 • رفع ایراد عدم بروزرسانی جدول لیست پروژه ها هنگام حذف یک پروژه

نگارش 4.3.0

 • کاربرگ تاییدیه بدهکاران و بستانکاران ایجاد گردید.
 • افزوده شدن ستون های درصد افزایش/کاهش به تراز شناور
 • افزودن کلیدهای میانبر برای دسترسی سریعتر به تمامی منوها
 • اشکالات گزارش شده در کاربرگ های رسیدگی و همچنین گزارش رسیدگی ها رفع گردید.

نگارش 4.2.2

 • رفع اشکالات گزارش شده در ترازهای پویا

نگارش 4.2.1

 • رفع اشکالات گزارش شده در کاربرگ های رسیدگی ها

نگارش 4.2.0

 • قابلیت دریافت تراز پویا بصورت انتخاب از میان لیست اسناد ایجاد گردید.
 • گردش بدهکاران و بستانکاران در کاربرگ های کل و معین و تفصیل های 1 تا 3 افزوده شد.
 • لیست کنترلهای حسابرسی در چاپ های گزارش رسیدگی ایجاد گردید
 • قابلیت ویرایش عطف کنترلهای حسابرسی افزوده شد.
 •  کدهای حساب در چاپ رسیدگی اعمال گردید.

نگارش 4.1.0

 • افزودن قابلیت انتخاب سلولهای جداول فرم ها و نمایش جمع / تعداد و میانگین سلول های انتخاب شده
 • قابلیت نمایش اسناد از طریق کاربرگ های رسیدگی
 • قابلیت نمایش اسناد از طریق گردش اسناد
 • قابلیت مرتب سازی بر اساس سند کاربرگ رسیدگی
 • بهبود نمایش و مدیریت همزمان فرم های مختلف در نرم افزار

نگارش 4.0.0

 • ورود کلیه داده های حسابداری (اعم از اسناد قبل بستن و اسناد بستن) با قابلیت انتخاب محدوده جهت حسابرسی
 • گزارشات پویا جهت تراز ها در سطوح 5 گانه سرفصل ها با انتخاب محدوده سرفصل ها و یا انتخاب نمونه ای از سرفصل ها
 • امکان ویرایش اطلاعات پرونده ثبت شده در فرم جداگانه
 • گزارشات پویا برای کل اسناد حسابداری با انتخاب محدوده تاریخ و یا شماره اسناد (اعم از اسناد قبل بستن و اسناد بستن )
 • گزارش تحلیلی تراز های تفصیل شناور با قابلیت ستون درصد افزایش یا کاهش به نسبت گردش کل دوره و اول دوره
 • گزارش اقلام راکد کل پرونده حسابرسی در سطح عطف های انتخابی 6020 
 • قابلیت مشاهده و ویرایش طرف حسابها در حسابداری و کاربرگ های حسابرسی (طرف حسابهای تیپ بصورت خودکار توسط سیستم وارد می شود لذا بمنظور تکمیل فرآیند وارد کردن طرف حسابها در کاربرگ های رسیدگی قابلیت ورود طرف حسابهای ترکیبی پیشنهادی و اعمال آن در طرف دیگر طراحی شده است.) 
 • مشاهده اطلاعات کاملی از ردیف حساب انتخابی در کاربرگ های حسابرسی در پنجره مجزا  شامل تعداد حسابهای در سطوح زیرین این حساب جمع گردش ها و مانده ها در طول دوره و ابتدای دوره 
 • قابلیت تعریف عطف های 6020 در فرمت تعریفی شرکت در فرم مجزا ( در این فرآیند کاربر می تواند لیست عطف های 6020 شرکت خود را اعم از عددی و یا حروف یکبار در فرم تعریف شده وارد نموده و سپس با سایر سیستم های شرکت جهت استفاده سایر حسابرسان به اشتراک بگذارد.)
 • امکان وارد کردن کنترل های حسابرسی شرکت در لیست کنترل ها و به اشتراک گذاشتن آن در تمامی سیستم های شرکت ( با این توضیح که قابلیت ویرایش و اضافه شدن در لیست کنترل ها روی هر سیستم بصورت مجزا هم وجود دارد .)
 • انتخاب کنترل های حسابرسی در سطوح کاربرگهای کل و معین و قرار دادن عطف آنها به عنوان عطف کنترل های حسابرسی در کاربرگ های رسیدگی 
 • قابلیت انتخاب و ویرایش طرف حساب ها در کاربرگ رسیدگی و اعمال اتوماتیک طرف مقابل
 • پر شدن خودکار رسیدگی شدها در سایر سرفصل ها با قرا گرفتن عطف رسیدگی شده در کاربرگ حسابرسی و گزارش آن در پنجره مجزا و گزارش جمع رسیدگی شدها در سایر سرفصل ها بصورت اتومات توسط نرم افزار 
 • قابلیت مشاهده گزارش رسیدگی شده ها توسط کاربر در پنجره مجزا ( در این لیست امکان لینک شدن به هر کدام از سرفصل های رسیدگی شده از قبل هم وجود دارد.)
 • فرم آمار رسیدگی ها شامل ( تعداد کاربرگ های اصلی و رسیدگی – درصد رسیدگی- مبالغ رسیدگی شده و اول دوره و … در سه بخش مجزا ( از نتایج این گزارش می توان میزان رسیدگی کاربر روی هر کدام از سرفصل ها را بدست آورد و از خروجی آن برای محاسبه میزان بودجه پرونده حسابرسی استفاده نمود .)
  • آمار رسیدگی براساس عطف 6020 
  • آمار رسیدگی براساس کدهای کل
  • آمار رسیدگی براساس عطف انتخابی
 • کاربرگ 6020 با فرمت کاربرگ صورتهای مالی با قابلیت ورود داده در کلیه ستون های 6020 و فرمت چاپی در دو صفحه A4 مجزا *
 • کاربرگ تاییدیه بدهکاران و بستانکاران (در این گزارش لیستی از گردش اشخاص روی سرفصل های صورتهای مالی را محاسبه و در اختیار کاربر قرار می دهد.) 
 • گزارش ترازهای تحلیلی در سطوح کل و معین و تفصیل ها 
 • امکان پر شدن ستون اقلام مقایسه ای در کلیه کاربرگ های حسابرسی 
 • امکان ارسال خروجی کلیه فرم ها به اکسل و سایر فرمت ها با هدر شرکت رسیدگی
 • قابلیت خروجی PDF از کل پرونده حسابرسی بهمراه گزارش کاملی از تعداد رسیدگی ها و کاربرگ های حسابرسی در سطوح مختلف 
 • تعریف فرم 6060 و6050 بهمراه قابلیت دریافت اسناد تعدیلات و طبقه بندی بصورت فایل اکسل و اعمال آن در کلیه کاربرگ ها ( در حال طراحی… )
به بالای صفحه بردن